Duas Peraulas a Farris s' Usinesu. Intrende in s' argumentu.

Intrende in s' argumentu

(Duas peraulas a Giuanne Farris s'Usinesu)


Giuanne Farris perdona s'arrisco
De ti chiscare senza mi chiscare,
Chie ses in sustanzia no isco,
Ma poeta t'intendo nominare:
E ti torro de nou a supplicare
De non t'offender si deo ti chisco;
Rispettendedi s'anzianidade
Ca mi ses babbu cunforma a s'edade!

--------------------------------

Ses tue, chi pro cumbinazione
Has dadu lughe a un'opera... distinta,
E bidu happo e cumpresu sa rejone
Chi t'han giuttu traende a manu astrinta,
E in varios passos caschi ispinta
T'han dadu puru a soddisfazione,
E ch'happas fattu solu su viaggiu
De ti crere non tenzo su coraggiu!...

Cussa prefazione prolungada...
Ecco chie t'ha giuttu s'ingannia,
E crere chi l'has tue compilada
Tiat esser a crere una bugia,
E d'est mezzus de crer ch'in cumpagnia
tenisti caschi... istola interessada!
E tue ca istola no has giuttu
No has dadu de zertu tale... fruttu!

--------------------------------

Persuasu chi cantu has suttiscrittu
No est opera tua veramente,
Ammitto chi t'han zedidu su drittu
Comente a responsabile gerente!...
Ma si fisti 'e s'istoria conoscente
T'idisti in preda de tale dellitttu;
E gai, senza ischire su ch'as fattu
Has cummissu unu grande disbarattu!

---------------------------------

A mie paret d'essere aggredire
Pro comente a Migheli l'has servidu,
No naro chi l'has devidu... 'ochire,
Ma de musas malignas... l'has colpidu!
Mentre chi Cristos s'anzone... ismarridu
Cheret a su cuile... conduire,
Però su modu tou de trattare
Lu faghet de piusu... allontanare.

Anzis mi creo ch'in cussu argumentu
Intresti senza invitu e ne faeddu.
Poi de tottu custu non cuntentu
T'iscaglias puru contro de Peppeddu,
Pro ghi Cau de s'abbidu nieddu
Non nd'hat fattu de santu un ornamentu...
E poi, in su dezidere, ch'hat fattu
Nende su giustu, a tie t'hat mastrattu!

Intantu ti creia aggradessidu
De sa parte chi Cau ti fattesidi,
Ca su cumpensu tale l'has rezidu
Dai s'ottanta, e dogn'unu l'ischesidi,
E si a tie, forte t'offendesidi
E prite tantu tempus l'has suffridu?
O forsi ispettaisti a poi morte...
De lu gherrare cussu ingegnu forte?

Beru chi tue, a su bonu... lettore
Cun sos ingegnos poderosos tuos
Li naras, chi de Cau s'autore
Has bidu como sos iscrittos suos,
In s'annu millinoighentos duos,
Già vintiduos annos, salv'errore!
Ma paret... intervallu de non crere,
E si si cret, si cret pro piaghere...

Mi faghet meraviglia ma non tanta,
Ca dogn'unu l'est bella s'arte... sua.
Ma l'ischit sa Sardigna totta ganta
Chi Peppeddu hat cantadu e... non a cua,
E deo puru sa... cundenna tua
La tenzo in domo, fatta da s'ottanta
E de maju su bindighi est datada
In Bosa, ue l'han tipografada.

Si negas custu, non ti naro vile,
E nè musa che tue t'allontano,
Ma creo ch'in sa linea t'affile
De s'illustre... chi deo non profano,
Su fundadore Eugenio Cano
De sa tipografia vescovile,
'Ue hana iscrittu sa tua sentenzia
Sa chi trattas cun cale... indifferenzia!

--------------------------------

S'aggiunta de sa noa poesia
Est fruttu de sa tua inteligenzia!
Beru chi leat sa mattessi via
De sa prima; ma b'est sa differenzia,
Chi sa noa isterile tendenzia
Esclusa de sa primaria armonia:
Cuddas pagas peraulas in prosa
Faghen bider s'aggiunta pius penosa...

Farris tottu connosche su difettu
Chi t'est restadu in s'opera visibile!...
Ca s'omine ch'in s'arte est ischiettu
Non mustrat pro niunu incumprendibile,
E creo ch'est errore incurreggibile
In s'opera giambare dialettu,
Che tue, prima mustras istruidu
E in s'aggiunta noa imbeccillidu!...

Solu musas allargu dai te
T'intendo cominzare ogni cantone,
A peus ch'est errore cussu e cre,
Su avvilire un' attera persone!
O forsi giughes in s'opinione
Ai cussos ch'avvilis sias re?
Ma no, faghes isbagliu cre' a mie,
Ca faman pius cussos che a tie.

Mira, su poetastru presumidu,
Su cale tue l'ingiurias gai;
Cussu l'hana in tottu applaudidu
E onore s'hat meritadu assai,
Sa fama sua non tet morrer mai
ca totta sa Sardigna hat influidu,
E de Migheli sa musa maligna,
De plausu zivile meda est digna!

--------------------------------

Non creisti de Cau s'esistenzia?
Chi t'isdignas bidendelu apparire!...
Ma intantu sa sua cumpetenzia
Senza connoscher cheres avvilire;
S'iscopu tou fid isse zedire
Pro no abbatter sa tua ingerenzia,
Ca si Peppeddu tando si retirada
A tie nessi s'ignorante mirada!

Farris, deo ti dò proa vidente,
Anzis cun tegus lu poto proare,
Ch'a Peppeddu, mancari incumpetente...
Tue puru l'has devidu invitare:
A chie hat tortu su tortu a li dare,
Custu chie l'hat nadu l'hasa in mente?
No est invitu sa tua avvertenzia:
Faghe Peppeddu una giusta sentenzia?

A chie hat tortu siat publicadu,
Notendelu in iscrittu e dende indiziu.
O forsi non creisti e nè pensadu
Has chi custu ti crollat s'edifiziu?
Enfaticu l'invitas in giudiziu,
Invitu cun livore concentradu!
Ti timisti e coladu non ti sese
De ti nde ruer s'edifiziu in pese...

--------------------------------

Si Peppeddu in sa sua poesia
A tie sa regione haiat dadu,
L'haisti postu in sa categoria
De cuddos chi han s'Italia illustradu!
Che zertos Alessandros... ch'has zittadu
E similes de cussa... cumpagnia...
Ma custu poetastru... indispettidu
Cantat; ca bi l'haisti prevedidu!

E prite gai ti che ses coladu
A lu prevenner appena l'invittas?
O forsi tu'etottu cundennadu
Ti fisti de sas mancanzias iscrittas?
Prite tando prevenis sas vindittas
Sas mattessi chi como has pubblicadu?!
Si fisti istadu nettu de cuscenzia
Non prevenisti una brutta sentenzia!...

-------------------------------

Intantu sos isforzos a niente
Sun balfidos, ca giudicadu t'hana!
E-i sa musa benigna e... potente
Chi tenisti... t'han rendidu mezzana,
Ca cun arte de legge cristiana
Verniciadu ti fisti esternamente!
E-i s'isforzu tou, fit paura
De ti toccare... sa verniciadura!...

Ma ca ti ses de Cristu impadronidu,
E ca lu trattas... che tou collega,
E ca naras ch'hat puru istituidu
Pro lu mercanteggiare una buttega,
E ca che i s'elasticu a sa zega
L'has istiradu a cantu t'est bessidu;
Ti dimustro chi tue in cantu has nadu
Has su mattessi Cristos insultadu!...

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti: