Il Poeta Antonio Chessa di Portotorres scriveva...

Antonio Chessa di Porto Torres

Sa Vista de s'Inferru

(Estratto)

 


Bruiana in sos inferros pius fiero
Connoschene a Deus e non crene
Luciferru Dario e Lutero
Fronzibucca Atenasiu e Lubre
Custos sun de s'inferru sos pius vero
Generale principe e Re
Dagh'invitana a faghere unione
Sun sos inferros in confusione.

Sos inferros si ponene in ingiru
Dagh'invitana a fagher udienza
Cando camina Luciferru in giru
Tottu s'esparini dae sa presenzia
Sos dannados si ponene in rettiru
Ca faghene disaccatu e iscremenzia
Cun sa brutta presenzia e isconiu
Ispaventa dannados e dimoniu.

--------------------------------

No appendelu 'idu nè proadu
Chi lu creana tottu no este mai
Cuddos ch'hana sa legge profanadu
Chi Mosè ha rezzidu in Sinai
Cumandende chi a Deus aerene amadu
Pius de sos umanos antivai
Poi gai su prossimu imitare
Cumandende che nobis a l'amare.

Cumandende e no fiana osservados
Sos prezzettos de Deus tottu invanu
Cantu pro un eternu disterrados
Ai cuddos infernale sutterranu
Sas pius parte de sos battizzados
Sun de numene solu cristianu
Bei sun sos romanos vestidiosos
Ca su mundu mustrana religiosos.

Ca su mundu ha tiradu vanidade
Presumende cun gradu e triunfante
Bind'ha de ogni sensu e caridade
Riccos poveros e ignorante
In sa caverna de s'oscuridade
Bruia su volenteri micidiante
In grutas fumantes pius oscura
Su canale a contrariu natura.

Su canale a contrariu zenia
De sos battor peccados pius mazore
Chie furadu a orfanu o battia
O sia zornaderi o servidore
Ca s'istante venditta gridaia
A presenzia de su creadore
Cun rigore los bruiana e rovina
E pesana in s'aera chigina.

Sa chigina nde mundana dae terra
A s'aera la mutini a bolare
Ogni istante s'incontrana in gherra
Ch'istrementia pro l'abbaidare
Babbos, fizos s'addobbana, s'afferra(na)
Senza ferida pro si depugliare
Sempre gai su male battagliende
Unu in su fogu e s'ateru iscudende.

--------------------------------

A s'inferru cun odiu e rancore
Sos dannados su chelu istan bramende
Però cuddos santos de valore
S'istan puru de issos coglionende
Bidu b'happo a Giudas traittore
Cun sa manu in chintu e suspirende
Nende ch'aia bendidu a Gaifari
Su Mastru sou pro trinta dinari.

Nende su mastru sou in tale ingannu
Benner dae unu Giuda traighidu
Connoschene e cumprendene ite dannu
Chi pro nudda su chelu hana perdidu
D'ogni mala bruttesa e ogni affannu
Tottu est a s'inferru reduidu
Atterridos de tantos patimentos
Ca dogn'ora li cambiana turmentos.

--------------------------------

O notte oscura de miseridade
Chi in eternu non faghe mai die
Sos oggios biden de attividade
Ma non pro lughe chi siada inie
No bi nde iden pro eternidade
S'anghelu lughe fattesidi a mie
No b'hat chie nè limba applicabile
Narrer de un abissu interminabile.

O Deus de giustizia e rigore
De prinzipiu e fine onnipotente
Bois chi sezis su giudicadore
De passados venturos e presente
Sa die 'e su giudissiu cun terrore
No fezis giudicare interamente
Dolente a s'infinida misericordia
Domando pro su meritu e valordia.

Pro su meritu ostru valorosu
Bazzis cun d'una rughe acquistadu
Riscaldadenos Deus amorosu
Pro su sambene ostru terramadu
A su postu divinu vittoriosu
Benzemus salvos de ogni peccadu
Terminada a dogn'unu su giudiziu
Benzemus a godire a su deviziu.

--------------------------------

Finis s'annu milli e ottoghento
De pius in su settantatrese
A sas otto de notte mi addormento
Su battor de nadale ultimu mese
O notte misteriosa 'e spavento
Chi pro me miserinu istada sese
Finas a sas tres meridionales
Girende in sos abissos infernales.

Fini s'appo mancadu e fatt'offesa
Depp'esser cumpattidu e iscusadu
Benza chie connoschede in diversa
A mi narrer inue happo mancadu
Sende fattu de terra Antoni Chessa
E suggettu de s'esser isbagliadu
Nadu in Osile Mannu e no regnante
Ma a Santu Ainzu dimorante.


 

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti: